Cách xin nghỉ phép trong tiếng Anh


● I need tomorrow off

Tôi muốn nghỉ làm ngày mai

● I’m afraid I’m not well and won’t be able to come in today

Tôi e là tôi không được khỏe nên hôm nay không thể đến cơ quan được

● I need a sick leave for two days

Tôi muốn xin nghỉ bệnh 2 ngày

● I want to take a day off to see a doctor

Tôi muốn nghỉ một ngày để đi bác sĩ

● I’m afraid I’m going to have to pull a sick today

Tôi e rằ ng tôi xin nghỉ bệnh hôm nay

● I got an afternoon off and went to the ball game

Tôi xin nghỉ buổi chiều để đi xem trận bóng

● Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Friday??

Thứ sáu này tôi xin nghỉ một ngày được không??

● It’s not likely.. There’s a lot of work to do

Chắc là không được.. Còn rất nhiều việc phải làm

● It’s worth considering

Để tôi xem xét lại

● I’m asking for threedays personal leave for my wife’s labor

Tôi muốn xin nghỉ 3 ngày vì vợ tôi sắp sinh em bé


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *