Funny English Stories – Chuyện cười P13


Speed limit on interstate road

There was this car that was driving very slowly down the highway. A state trooper pulled it over.

“What did I do wrong, officer?” the driver asked.

“You were going 26 MPH on a major highway, there is a law against that. You must go at least 50 MPH.”

“But when I got onto the highway, the sign said 26!”

“That is because this is Interstate 26! The 26 isn’t the speed limit!”

The driver leaned back into her car seat and the cop saw another woman sitting beside her, she looked as pale as a ghost.

“What happened to her?’ the officer asked.

“I don’t know, but she has been that way ever since we got off the interstate 160.”

Giới hạn tốc độ trên đường liên bang

Có một chiếc xe đang chạy rất chậm trên đường cao tốc. Một viên cảnh sát (cưỡi ngựa) yêu cầu họ dừng lại. 

Người lái xe hỏi: “Tôi đã làm gì sai, cán bộ?”

“Chị đang chạy 26 dặm/giờ (mỗi dặm khoảng 1,6km) trên đường cao tốc đấy, thế là sai luật. Ít nhất chị phải chạy tốc độc 50 dặm/giờ”.

“Nhưng khi tôi đi vào đường cao tốc, tôi chỉ thấy báo số 26”.

“Bởi vì đây là đường liên bang số 26, không phải là giới hạn tốc độ”.

Người lái xe nằm xoài ra ghế và viên cảnh sát thấy một người phụ nữ khác đang ngồi sau nữ lái xe, bà ấy trông nhợt nhạt như một con ma.

“Chuyện gì xẩy ra với bà ấy vậy?” Viên cảnh sát hỏi.

“Tôi không biết, nhưng bà ấy đã bị như thế sau khi chúng tôi ra khỏi đường liên bang 160”. 


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *